Privacyverklaring CPM-fotowedstrijd

BIJLAGE I

CPM HOLDINGS, INC. PRIVACYVERKLARING FOTOWEDSTRIJD

1. Inleiding

Deze privacyverklaring voor de fotowedstrijd (“Kennisgeving”) beschrijft de stappen die CPM Holdings, Inc. (“Bedrijf”, “Wij" of "ons”), onderdeel van de CPM-bedrijvengroep (“CPM Groep”, “Wij" of "ons”), neemt om de Persoonsgegevens die we Verwerken over onze Werknemers te beschermen met betrekking tot de CPM Fotowedstrijd (“Foto wedstrijd”). In verband met uw betrokkenheid bij de Fotowedstrijd, als fotograaf of als onderwerp van een foto die is ingezonden als onderdeel van de Fotowedstrijd, verzamelen, bewaren, gebruiken en verwerken wij persoonlijke gegevens over u voor verschillende marketingdoeleinden die hieronder worden beschreven. Het bedrijf zet zich in om de persoonlijke gegevens die we over u verwerken te beschermen in overeenstemming met de principes voor gegevensbescherming die zijn uiteengezet in de algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie ("AVG”). 

Deze kennisgeving is alleen van toepassing op alle persoonlijke gegevens van de fotowedstrijd en vormt geen wijziging of vervanging van de privacyverklaring voor werknemers van CPM.

Deze Verklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij informeren u over wijzigingen binnen een redelijke termijn voorafgaand aan de ingangsdatum van de wijziging.

Termen met een hoofdletter die in deze Kennisgeving worden gebruikt, worden gedefinieerd in Sectie 9 van deze Kennisgeving.

2. Identiteit van de gegevensbeheerder en de privacyfunctionaris

Het Bedrijf is verantwoordelijk voor de Verwerking van uw Persoonsgegevens en is de Verwerkingsverantwoordelijke. Bovendien heeft het bedrijf een privacyfunctionaris aangesteld, met wie contact kan worden opgenomen via de volgende contactgegevens: 

NaamTelefoonnummer
Sean M Callison319-493-3906

3. Doeleinden en rechtsgronden voor het Verwerken van Persoonsgegevens

Het bedrijf vertrouwt op uw toestemming Verwerkt uw Persoonsgegevens die zijn ingediend in verband met de Fotowedstrijd en voor de volgende doeleinden:

 • voor opname in alle publicaties van het bedrijf, inclusief webgebaseerde publicaties om het bedrijf te promoten;
 • voor gebruik in algemene bedrijfs- en specifieke productreclamecampagnes; En
 • voor gebruik in kantoor en andere werkruimtes.
 • Alle hierboven genoemde doeleinden kunnen worden uitgevoerd in elk van de rechtsgebieden waarin ons bedrijf wereldwijd actief is.

 

4. Categorieën en bronnen van persoonsgegevens die wij verwerken

Het bedrijf zal voor deze doeleinden de volgende categorieën persoonsgegevens verwerken:

 • Naam
 • Werk contactgegevens
 • Persoonlijk e-mailadres of andere niet-werkgerelateerde contactgegevens om contact te onderhouden na de periode van uw dienstverband bij het bedrijf
 • Afbeelding 
 • Functietitel
 • Locatie van de werkplek   

We zullen geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerken met betrekking tot de fotowedstrijd, bijvoorbeeld persoonsgegevens met betrekking tot uw gezondheid, seksleven of seksuele geaardheid.

De meeste Persoonsgegevens die wij Verwerken hebben wij rechtstreeks van u verkregen. Andere Persoonsgegevens kunnen worden verstrekt door: uw managers, HR, een medewerker die uw foto maakt of anderen.

5. Uw rechten

De AVG geeft u bepaalde rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder:

 • Verzoek om inzage in uw Persoonsgegevens (algemeen bekend als een "toegangsverzoek betrokkene”). Hierdoor kunt u een kopie ontvangen van de Persoonsgegevens die wij over u bewaren en controleren of wij deze rechtmatig verwerken.
 • Verzoek om rectificatie, correctie of actualisering van uw Persoonsgegevens. Dit stelt u in staat om onvolledige of onjuiste informatie die wij over u hebben te laten rectificeren of bijwerken.
 • Verzoek om gegevensoverdraagbaarheid (dat uw Persoonsgegevens aan u worden verstrekt in een machineleesbaar formaat) voor zover dit recht relevant is in de arbeidscontext.
 • Verzoek om (een deel van) uw Persoonsgegevens te wissen. Dit stelt u in staat om ons te vragen om Persoonsgegevens te verwijderen of te verwijderen als er geen goede reden is om door te gaan met het Verwerken ervan. U hebt ook het recht om ons te vragen om Persoonsgegevens te verwijderen of te verwijderen wanneer u uw recht om bezwaar te maken tegen Verwerking hebt uitgeoefend (zie hieronder).
 • Verzoek tot beperking van de Verwerking van uw Persoonsgegevens. Hierdoor kunt u ons vragen om de Verwerking van Persoonsgegevens over u op te schorten (bijvoorbeeld als u wilt dat wij de juistheid ervan of de reden voor de Verwerking ervan vaststellen).
 • Onder bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens. Dit recht kan van toepassing zijn wanneer de verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op de legitieme belangen van het bedrijf of wanneer beslissingen over u uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering. 
 • Uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens intrekken. We vertrouwen op uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken in verband met deze fotowedstrijd. U hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, waarna we uw persoonlijke gegevens niet langer kunnen verwerken en alle foto's van u moeten verwijderen die zijn ingediend als onderdeel van de fotowedstrijd en die we gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden.

Houd er rekening mee dat de Verwerking van uw Persoonsgegevens niet wordt toegepast voor geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering).  

Houd er ook rekening mee dat het geen wettelijke of contractuele verplichting is om uw Persoonsgegevens te verstrekken of een voorwaarde om een overeenkomst met u aan te gaan. Als u echter wilt deelnemen aan de fotowedstrijd, moet u ons bepaalde beperkte informatie verstrekken.

 

Als u de door de AVG verleende rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met de juridische afdeling.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, als u niet tevreden bent met de manier waarop het bedrijf uw persoonlijke gegevens verwerkt en we u geen bevredigende oplossing voor uw verzoek konden bieden.

6. Gegevensuitwisseling en internationale gegevensoverdracht: intragroep en derden

a) Internationale gegevensoverdrachten

Wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een bedrijf van de CPM Group in een land buiten de Europese Economische Ruimte dat volgens de Europese Commissie geen passend beschermingsniveau biedt voor uw persoonsgegevens, zullen wij uw persoonsgegevens alleen overdragen in het geval dat er zijn passende waarborgen om uw Persoonsgegevens te beschermen. Internationale overdrachten binnen de bedrijfsgroep vallen onder de door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen voor verwerkingsverantwoordelijken en, waar relevant, voor verwerkers. 

U kunt een exemplaar van de standaardcontractbepalingen aanvragen bij uw juridische afdeling.

b) Externe leveranciers 

Het Bedrijf deelt Persoonsgegevens met externe derden, waaronder externe marketing- en reclamebureaus en webbeheerdiensten die we inschakelen om namens ons en volgens onze instructies diensten of functies uit te voeren. Wanneer deze derde partijen zich binnen de EU bevinden, is hun verwerking van uw gegevens onderworpen aan de vereisten van de AVG. Het Bedrijf zal er ook voor zorgen dat haar contracten met deze partijen ervoor zorgen dat zij alleen Persoonsgegevens Verwerken in overeenstemming met onze instructies en om de overeengekomen diensten te leveren en de integriteit en vertrouwelijkheid van de aan hen toevertrouwde Persoonsgegevens te beschermen, in overeenstemming met de AVG vereisten.

Sommige van de derde partijen die we inschakelen om persoonlijke gegevens van fotowedstrijden te verwerken, bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte. Wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een derde partij in een land buiten de Europese Economische Ruimte dat volgens de Europese Commissie geen passend beschermingsniveau biedt voor uw persoonsgegevens, zullen wij uw persoonsgegevens alleen overdragen nadat de modelcontractbepalingen zijn uitgevoerd het voorzien in passende of passende waarborgen.

7. Bewaren van Persoonsgegevens

Het bedrijf bewaart en verwerkt uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld in verband met uw dienstverband bij het bedrijf, tenzij het bedrijf een wettelijk recht of wettelijke verplichting heeft om de gegevens voor een langere periode te bewaren , of de gegevens zijn noodzakelijk voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen. 

8. Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze kennisgeving, neem dan contact op met de juridische afdeling.

9. Definities

De volgende termen die in deze Kennisgeving worden gebruikt, worden als volgt gedefinieerd:

CPM Holdings, Inc. is een Delaware-bedrijf. 

CPM Groep is de groep van bedrijven die direct of indirect in handen is van en/of gecontroleerd wordt door CPM Holdings, Inc., een bedrijf met hoofdvestiging op 2975 Airline Circle, Waterloo, IA 50703 USA.

Gegevensbeheerder” betekent de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of enige andere instantie die alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens bepaalt; wanneer de doeleinden en middelen van Verwerking worden bepaald door nationale of EU-wetten of -regelgeving, kan de verwerkingsverantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn benoeming worden aangewezen door nationale of EU-wetgeving.

Data Processor” betekent een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of enige andere instantie die Persoonsgegevens verwerkt namens de Verwerkingsverantwoordelijke.

Medewerkers” betekent tijdelijke, fulltime en parttime contractmedewerkers, stagiaires, tijdelijke werknemers, gepensioneerden en voormalige werknemers.

 

CPM-fotowedstrijd" of "Foto wedstrijd” betekent de fotowedstrijd die wordt gehouden door de marketingafdeling van het bedrijf, waarbij werknemers foto's van zichzelf of andere werknemers inzenden, waarbij de beste foto's in de prijzen vallen en sommige foto's worden gebruikt voor marketingdoeleinden. 

Europese Economische Ruimte" of "EER” betekent de lidstaten van de Europese Unie, plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.  

AVG” betekent de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van de EU, inclusief nationale wetten die de AVG implementeren of aanvullen.

Persoonlijke gegevens” betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (ook wel 'Gegevenssubject' genoemd); als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens fotowedstrijd” betekent alle persoonlijke gegevens met betrekking tot werknemers die zijn ingediend als onderdeel van de fotowedstrijd. 

Proces" of "Verwerken” betekent elke bewerking of elk geheel van bewerkingen dat wordt uitgevoerd op Persoonsgegevens of op verzamelingen van Persoonsgegevens, al dan niet op geautomatiseerde wijze, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, openbaar maken door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen.  

Privacyfunctionaris” betekent de persoon die toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG. De Privacy Officer is geen Functionaris Gegevensbescherming in de zin van de AVG.

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens” zijn Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen of lidmaatschap van een vakbond blijken, en de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de identificatie van een individu, gegevens over gezondheid of gegevens over het geslacht van een natuurlijke persoon leven of seksuele geaardheid.  

toezichthoudende autoriteit” betekent een onafhankelijke overheidsinstantie die is opgericht door een lidstaat op grond van artikel 51 van de AVG (in Nederland zijnde de “Autoriteit Persoonsgegevens”).